برچسب محصول - برنامه نویسی

برنامه‌ نویسی

برنامه نویسی رایانه در فرهنگ واژه غیر متخصّصین ممکن است به تمام پروژه ساخت

نرم‌افزار یا برنامهٔ رایانه‌ای گفته شود. با این همه برنامه‌ نویسی تنها بخشی از فرایند

توسعهٔ نرم‌افزار یا برنامه رایانه‌ای است. اهمیت، توجه و منابع اختصاص داده شده به

برنامه‌ نویسی، بسته به ویژگی‌های مشخص شده محصول و خواست افراد درگیر در

پروژه و کاربران و در نهایت شیوهٔ انتخاب شده مهندسی نرم‌افزار متغیر است.

برنامه‌نویسی رایانه (که اغلب به‌طور کوتاه برنامه‌نویسی نامیده می‌شود) فرایند سوق

دادن ساختار اصلی یک مسئله محاسباتی به برنامه‌ای قابل اجرا است. این کار مستلزم

فعالیت‌هایی همچون تحلیل و درک مسئله است و عموماً حل چنین مسایلی منجر

می‌شود به ایجاد یک الگوریتم، بازبینی نیازمندی‌های الگوریتم که شامل صحت و

میزان منابع مصرفی است، پیاده‌سازی (که معمولاً به عنوان کدینگ از آن یاد می‌شود)

هر روشی که برای برنامه‌نویسی به کار برود، برنامه نهایی باید دارای تعدادی مشخصات

پایه باشد. مشخصات زیر تعدادی از مهمترین آن‌ها هستند.

فیلتر