بینایی کامپیوتر، پردازش تصویر و شبکه های عصبی با جولیا