برچسب- پردازش تصویر

   پردازش تصویر

(Image processing)

پردازش تصویر عبارتست از هر نوع پردازش سیگنال که ورودی یک تصویر مثل عکس یا صحنه‌ای از یک فیلم است.

خروجی پردازشگر تصویر در Image processing می‌تواند یک تصویر یا یک مجموعه از نشانهای ویژه یا متغیرهای مربوط به تصویر باشد.

اغلب تکنیکهای Image processing شامل دو مورد زیر میشود:

  1. برخورد با تصویر به عنوان یک سیگنال دو بعدی.
  2. بکارگیری تکنیک‌های استاندارد پردازش سیگنال روی آن‌ها.

Image processing اغلب به پردازش دیجیتالی تصویر اشاره می‌کند ولی پردازش نوری و آنالوگ تصویر هم وجود دارند.

Image processing امروزه بیشتر به موضوع پردازش تصویر دیجیتال گفته می‌شود که شاخه‌ای از دانش رایانه است. Image processing با پردازش سیگنال دیجیتال که نماینده تصاویر برداشته شده با دوربین دیجیتال هستند سر و کار دارد.